Vážení priatelia, Závodčania, návštevníci tejto stránky.

V posledných, približne troch rokoch, som vo voľných chvíľach prepisoval do digitálnej formy farské matriky farnosti Žilina s cieľom aby si každý kto bude chcieť, mohol nájsť pomerne jednoducho svojich predkov. Nakoľko existujú určité pravidlá a nie je možné v zmysle zákona o archívnictve zverejňovať záznamy mladšie ako 100 rokov, preto moje prepisy končia v roku 1916.

Celkovo som prepísal:

Rodné matriky:

Obdobie od roku 1743 – 1916 vrátane, spolu 4 684 záznamov.

Farské matriky sú síce zachované od roku 1710, ale až do roku 1743 nie je uvádzané miesto narodenia dieťaťa, tak nie je možné jednoznačne určiť, ktoré dieťa sa narodilo v Závodí. Sú dve možnosti. Alebo tento zdigitalizovaný záznam nechať od roku 1743, kedy začali pri narodení uvádzať aj miesto pobytu rodičov dieťaťa pri narodení, alebo prepísať všetky záznamy v rodnej matrike od roku 1710 do roku 1743.

Sobášne matriky:

Obdobie od roku 1710 do roku 1916 vrátane, spolu 1 375 záznamov

Úmrtné matriky:

Obdobie od roku 1710 do roku 1916 vrátane, spolu 3 481 záznamov.

Program pomocou ktorého som tieto matriky digitalizoval mi umožňuje jednoducho vytvárať štatistické prehľady, napríklad ktoré priezvisko alebo krstné meno sa v tomto období v Závodí vyskytovalo najčastejšie, v ktorom roku postihla Závodie nejaká epidémia, kedy napríklad vzniklo priezvisko Štalmašek alebo Stalmašek, prečo až do roku 1916 sa priezviská Kysela a Kyška písali zásadne s mäkkým „i“, kedy sa uskutočnil pri „Králiku“ posledný pohreb a kto bol pochovaný ako posledný Závodčan na cintoríne, kde boli Závodčania pochovávaní po celý stredovek a kedy sa začalo pochovávať na súčasnom cintoríne v Závodí a kto bol prvý pochovaný. Taktiež táto databáza nám pomerne jednoducho dá odpoveď na otázku, ktoré priezviská sú „závodské“ a ktoré sa v ktorom roku v Závodí objavili po prvý krát alebo ojedinele.

Mnohí budu prekvapení tak ako som bol aj ja, ako sú v Závodí mnohé rody prepojené rodinne o čom dnes už mnohí Závodčania ani netušia.

Tento program po vyriešení technických problémov prepojenia tejto databázy s web stránkou bude verejne prístupný každému Závodčanovi zdarma po vyplnení jednoduchého prihlasovacieho formulára. Nemal by byť problém identifikovať každého, kto sa v Závodí narodil, zosobášil alebo zomrel a bol zapísaný do cirkevnej matriky rímsko katolického farského úradu v Žiline v tomto časovom období. Postupne, po spracovaní matrík evanjelickej A.V. farnosti pribudnú aj tieto údaje, rovnako ako po spracovaní matrík židovských.

Peter Bronček


Ukážka zápisu v matrike zomrelých z roku 1710

Je tu okrem iných zápisov uvedené, že dňa 3. februára 1710 zomrela Anna Sedliačková zo Závodia, vo veku 60 rokov.

Krstné mená v Závodí

Pri prehľade najčastejšie používaných krstných mien v Závodí v období 1743 až 1916 som vychádzal z údajov v matrike pokrstených Žilinskej farnosti rímsko – katolíckej cirkvi. Nie sú zahrnuté mená krstených detí iných konfesií. Možno však tvrdiť, že tieto údaje by významne predkladanú štatistiku neovplyvnili vzhľadom k tomu, že prevážna väčšina obyvateľov Závodia sa v tomto období hlásila ku katolíckej viere.

Podľa sčítania obyvateľstva v Uhorsku z roku 1851 žilo v Závodí 603 katolíkov, 6 evanjelikov a 19 židov. Mimochodom, v tomto sčítaní je uvedené, že v Závodí sa pestovala chýrna kapusta. Žilina mala v tom istom čase 2495 obyvateľov, z toho 2467 katolíkov, 6 evanjelikov a 22 židov, Čadca mala 4147 obyvateľov, z toho 4013 katolíkov a 134 židov.

Zdroj: MAGYARORSZÁG GEOGRAPHIAI SZÓTÁRA, MELLYBEN MINDEN VÁROS, FALU ÉS PUSZTA, BETÜRENDBEN KÖRÜLMÉNYESEN LEIRATIK. KIADTA FÉNYES ELEK. PESTEN, 1851.

 

Najčastejšie používané krstné mená v rokoch 1743 – 1916 u chlapcov v Závodí boli:

Ján 453, Andrej (Ondrej) 321, Juraj 275, Jozef 215, Štefan 204, Michal 166, František 115, Pavol 51, Anton 49 a Ignác 41. Číslica za menom znamená, koľkokrát bolo príslušné meno použité pri krste v rozmedzí rokov 1743 až 1916

Najčastejšie používané krstné mená v rokoch 1743 – 1916 u dievčat v Závodí boli:

Anna 444, Mária 379, Zuzana 287, Alžbeta 286, Katarína 82, Františka 71, Juliana 70, Jozefa 45, Eva 44 a Štefánia 42.

 

Mená v týchto cirkevných matrikách sú zapisované v latinskom tvare s výnimkou rokov 1843 – 1849, kedy boli zapisované v maďarskom tvare. V tomto prehľade sú uvedené ich slovenské ekvivalenty.

 

Priezviská v Závodí:

Podkladom pre tento zoznam sú priezviská uvedené v cirkevnej matrike Rímsko – katolíckeho farského úradu v Žiline z rokov 1743 až 1916. Priezviská sú uvedené v súčasnom stave, teda tak ako sa zapisujú dnes. V budúcnosti plánujem tento zoznam doplniť aj o priezviská v Závodí narodených detí z iných cirkevných matrík.

Zvláštnosti pri niektorých priezviskách.

Je zaujímavé, že až do začiatku 20. storočia sa priezviská Kisela a Kiška písali zásadne s mäkkým „i“. Taktiež v 17. storočí sa priezvisko Kisela zapisovalo aj Kiselica. Používané varianty priezvísk sú uvedené v zátvorke. Taktiež je zaujímavá genéza mena Štalmašek a Stalmašek. Obe tieto priezviská vznikli v prvej tretine 19. storočia z priezviska Štalmach s dodatkom, že tvar Stalmašek je vlastne nerešpektovanie čítania zápisu, kde sa samostatné „S“ čítalo ako „Š“. Možno teda povedať, že Štalmašek a Stalmašek sú rovnaké mená. Taktiež priezvisko Gápa sa v 18. storočí zapisovalo aj ako Kapa.

U priezviska Závodský boli spoločne zahrnuté všetky varianty tejto rodiny, ktorá sa delila na tri základné vetvy. Z matrík poznáme prídomky: Závodský – Miček, Závodský – Škita a Závodský – Turian. Tieto prídomky sú v matrikách niekedy uvádzané, niekedy nie, ale je možné to vysledovať na základe iných zápisov u tých istých osôb. V 18. storočí možno považovať za nositeľov tohoto priezviska aj tých, ktorí sú v matrike zapísaný ako Zeman.

Mužské priezviská zo Závodia z rokov 1743 – 1916:

Adamko, Bačarovský, Bajza, Baláž, Bánovec, Baranec, Barčík, Bátor, Bažo (Bazsó), Birtus, Bitarovec, Blaho, Blahut, Bobala, Bobáň, Bócz (Boc), Borovský, Brandis, Brečkay, Brezanský, Brezáni (Brezányi), Brhlovič, Brun (Bron, Brum), Bronček, Buošek, Cepec, Cesnek, Cigáň, Čepelka, Čerbák, Čerňan, Černobrad, Červený, Čižmár, Čurjak, Daniš, Daniška, Deždovník, Dišek, Diuršák, Divinec, Djugala, Dolník, Dorčík, Droppa, Dubkala, Dudka, Ďurčanský, Ďurišík, Ďurjak, Dvorský, Dzuriak, Feldheim, Ficek, Franek, Frátrik, Ftorek (+Novihofer), Galier  (Galierik), Ganlik, Gápa (Gapa, Kapa), Garbár, Gazdík, Girardi, Gorelka, Grasič, Hamer, Havránek, Harzek, Hoffer, Horný, Hrdý, Hruška, Hudec, Hurtoš, Chládek, Chmeliar, Chovanec, Intribus, Jánošík, Janovec, Jaš, Javorka, Jošth, Juráček, Kada, Karch, Kemka, Kima, Kisela (Kysela, Kiselica), Kiška (Kyška), Klapita, Klimo, Klimoš, Kmetík, Kniha, Knoško, Kosman, Kováčik, Krajíček, Králik, Krasnec, Kraus, Križo, Kubačík, Kúdelka, Kucharek, Kuna, Kurej, Labuda, Lajčák, Lalinec, Lalinský (Lalinský – Mičo), Lanický, Lehocký, Letko, Lietavec, Liška, Lokaj, Lovas, Macanga, Macejík, Madla, Machaj, Marček, Martinek, Matušík, Mederle, Miček (Závodský), Mihalovský, Michalči, Michalec, Michalek, Michulek, Mikulka, Minár, Morandini, Mráz, Nedezan, Nemček, Novák, Oblidalovič, Ondrík, Palač, Paník, Papán, Papeš, Papulík, Pastjerik, Pavlíček, Pavlík, Pecko, Pečít, Petrovič, Piestik, Porubec, Pospíšil, Prieložný, Rafaj, Reischitz, Rezbár, Ribárik, Rutta, Sedláček, Sedliaček, Sibila, Siládi, Singer, Skácel, Sluka, Smatana (Smetana), Smutný, Stalmašek, Straka, Sucháň, Surový, Szaba, Ševčík, Šimo, Škita (Závodský), Škubák, Škulec, Šlesár, Šmárik, Šoška, Šplha, Šramo, Štalmach, Štalmašek, Štefánik, Štefanka, Štrkáč, Šujanský, Šutek (Šútek), Švach, Švec, Talapka, Török, Tullius, Turčan, Turjan – Závodský, Valašík (Valašek), Vincze, Višný, Vitásek, Vršan (Vršanský), Záborský, Závadský, Závodský, Zeman (Závodský), Zuber (Zúber, Zubrík), Zúzik (Zuzik), Žabocký, Žebrák, Žila, Žucha.

 

Ženské priezviská v Závodí z rokov 1743 – 1916:

Adamcová, Adamčíková, Adamičíková, Adamková, Bajzová, Balážová, Balážiková, Bánovcová, Barabášová, Barancová, Barčíková, Bátorová, Bažová, Bičanovská, Blahová, Blahutová, Borovská, Bošeková, Brandisová, Brezanská, Brezániová, Brončeková, Brunová, Bubáňová, Bunčová, Cepcová, Cesneková, Čerbáková, Čerňanová, Černobradová, Červená, Čižmárová, Danišková, Dišeková, Divincová, Dolníková, Dorčíková, Dudeková, Ďulajová, Ďuranová, Ďurčanská, Duriová, Ďurianová, Ďurkovská, Dvorská, Dzuriaková, Feldheimová, Forlianová, Frátriková, Ftorková ( Novihofer), Furmánková, Gajdošová, Galierová (Galieriková), Gápová (Gapová, Kapová), Garbárová, Gorelková, Hamerová, Havránková, Harzeková, Hložná, Hrdá, Hrnková, Hrušková, Hudecová, Humeníková, Hurtošová, Chládeková, Chmeliarová, Chovancová, Jánošíková, Janovcová, Jantáková, Jošthová, Jurašiková, Jurčíková, Kadová, Kaderábková, Karchová, Kasanová, Kemková, Kiselová (Kyselová,Kiselicová), Kišková (Kyšková), Klapitová, Klimasová, Klimiková, Klimová, Kmoštincová, Knihová, Kováčiková, Kováčová, Králiková, Krasnáková, Krasnecová, Krčová, Križová, Kuderková, Kunová, Kurejová, Kvoštincová, Labudová, Lajčáková, Lalincová, Lalinská (Lalinská – Mičo), Laščíková, Lehocká, Lišková, Lohazerová, Lokajová, Lučanská, Macangová, Macejková, Madlová, Manková, Martinková, Masárová, Matušíková, Mederlová, Melzerová, Mičeková (Závodská), Michalcová, Michalovcová, Michalekova, Michulková, Mikulková, Mikurdová, Minárová, Morandiniová, Mrázová, Nemčeková, Nováková, Ondrášková, Ondríková, Ottenbergerová, Pabová, Papánová, Papešová, Papulíková, Paulusíková, Pecková, Pečítová, Pekarcová, Péková, Piestiková, Piešková, Počarovská, Porubcová, Pravdíková, Prieložná, Rácová, Radolská, Rafajová, Rezbárová, Ribáriková, Richterová, Roháčová, Rovnianková, Rudová, Ruttová, Sedláčková, Sedliačková, Sibilová, Siládiová, Singerová, Skácelová, Slivečková, Sluková, Smatanová (Smetanová), Smrečanská, Smutná, Stalmašková, Súľovská, Surovčíková, Ševčíková, Šimková, Šimová, Škitová (Závodská), Škulcová, Šlandorová, Šmáriková, Šomodiová, Šošková, Šplhová, Štalmachová, Štalmašková, Štekláčová, Štrkáčová, Šuteková (Šúteková), Švecová, Takáčová, Tkáčová, Trnovcová, Tulliusová, Turčanová, Turjanová ( Závodská), Valašíková (Valašková), Višná (Višních), Voštenáková, Vršanová (Vršanská), Záborská, Zachareková, Zacharová, Závadská, Závodská, Zbiňovská, Zčutková, Zemanová (Závodská), Zuberová (Zúberová), Zúziková, Žabríková, Žuchová, Žuranová.

Nakoľko, ako som už uviedol, mám prepísané tieto matriky do digitálnej formy, nebol veľký problém zostaviť z rodnej matriky zoznam najviac vyskytujúcich sa priezvísk v danom období, teda v rokoch 1743 – 1916. Možno s istotou predpokladať, že nasledovné priezviská, ktorých výskyt je najčastejší patria k najstarším v Závodí a možno uvažovať o tom, že v niektorých prípadoch sú nositelia priezvísk priamymi potomkami Závodčanov, ktorí žili na tomto území dávno, dávno v minulosti.

Uvedený zoznam bol vypracovaný na základe údajov z matriky s tým, že sú uvedené priezviská mužské aj ženské spolu (číslo uvedené za prizviskami uvádza počet záznamov v matrike narodených):

Závodský, Závodská 320, Lalinský, Lalinská 303, Ftorek, Ftorková 258, Šoška, Šošková 251, Dorčík, Dorčíková 223, Šutek, Šuteková 217, Štalmach, Štalmachová (bez Štalmaškov a Stalmaškov) 183, Barčík, Barčíková 169, Hrdý, Hrdá 153, Gápa, Gápová 144, Michulek, Michulková 111, Kisela, Kiselov 98, Škulec, Škulcová 98, Rafaj, Rafajová 81, Sedláček, Sedláčková 74, Štalmašek, Štalmašková 70, Valašík, Valašíková 69, Šplha, Šplhová 63, Garbár, Garbárová 62, Červený, Červená 61, Kiška, Kišková 60, Cepec, Cepcová 56, Višný, Višná 47, Prieložný, Prieložná 45, Zuber, Zuberová 45, Harzek, Harzeková 44, Sedliaček, Sedliačková 33.

 

 

Zdroj: www.familysearch.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *