Vysviacka kaplnky v Závodí pravdepodobne na Cyrila a Metoda v roku 1927

Vysviacka kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Závodí 5. júla 1927.

Zdroj: fotoarchív pána Ladislava Bergera

Podľa zápisnice z riadneho zasadnutia rímsko katolíckej školskej stolice v Závodí zo dňa 14. septembra 1927 na mieste kaplnky stála pôvodne drevená zvonica ktorú Závodskí urbárnici predali a takto získaných 200.- Kčs spolu s poplatkom 20.- Kčs za sobáš ktorý sa uskutočnil v kaplnke tvorilo základ fondu na udržiavanie kaplnky.

Členovia školskej rady v roku 1927 boli:

Veľadôstojný p. opát – farár Tomáš Ružička, predseda školskej stolice, Štefan Dorčík, Ján Lalinský – Kada, František Michulek, Karol Šomodi, Florián Závodský, školský kurátor, Jozef Závodský – Turjan a Alojz Žucha

Zdroj: Archív biskupského úradu v Nitre, fond Žilina, signatúra 148/VIII

Dobrovoľní hasiči zo Závodia v roku 1934. Obrázok vznikol pravdepodobne z príležitosti vysviacky striekačky. V strede medzi hasičmi je páter Paldan, kaplan farnosti Žilina

Dobrovoľní hasiči zo Závodia v roku 1934.

Obrázok vznikol z príležitosti vysviacky hasičskej motorovej striekačky dňa 20. mája 1934. V strede medzi hasičmi je páter Paldan, kaplán farnosti Žilina. Na tejto fotografii je veľa Závodčanov, mne sa podarilo identifikovať iba niekoľkých. Pána Antona Ftorka, v tom čase starostu Závodia, pána Štefana Šošku, Jána Lalinského Kadu, pána učiteľa Šomodiho. Uvítal by som pomoc Závodčanov, ktorí by dokázali na tejto fotke identifikovať svojich blízkych.

Zdroj: fotoarchív rodiny Beniačovej

Vedenie Potravného družstva v Závodí v rokoch 1931 - 1932. Zdroj: rodina Ďurčanská

Vedenie Potravného družstva v Závodí v rokoch 1931 – 1932

Zdroj: rodina Ďurčanská

Potravné družstvo v Závodí vzniklo za účelom vzájomnej pomoci. Medi inými aktivitami sa zaslúžilo a výstavbu budovy Potravného družstva s divadelnou sálou kde vystupovali Závodskí divadelní ochotníci a premietali sa aj filmy a ktorá stojí dodnes.

Potravné družstvo malo v tomto období Dozorný výbor v zložení:

Štefan Červený – predseda, Štefan Garbár – podpredseda, Štefan Šoška zapisovateľ, Juraj Barčík – člen, Anton Ftorek – člen, Franišek Lalinský – člen

a Správnu radu v zložení:

Andrej Ďurčanský – predseda, Viktor Závodský – podpredseda, Štefan Dorčík – pokladník, Gabriel Žucha – účtovník, Štefan Šutek – člen výboru

Regulácia Rajčanky

Regulácia Rajčanky

Zdroj: fotoarchív pána Ladislava Bergera

Unikátna fotografia zobrazujúca dnešný tok Rajčanky počas prác na regulácii začiatkom 60. rokov. K tejto regulácii došlo po povodniach koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia

Zaujímavý doklad patriaci k Závodiu sa dochoval v Štátnom archíve v Žiline so sídlom v Bytči. Ide o dokument z 15. augusta roku 1820, v ktorom sa Závodčania domáhajú náhrady škody spôsobenej na obilí a zemiakoch Hôrčanmi, ktorých voly túto škodu spôsobili.

Zdroj: ŠAZA – Fond Trenčianska župa, šk.616, No. 255

V dokumente sa píše:

Niže podpisani a z rozkazu jejich velikomožnosti pana, pana viceišpana skrze okulatiu (obhliadku) volov a škody zbožia od Hvorčanov urobenu, aby takovu škodu banovsky urad obšacoval (odhadol) a tak aj obšacovali vedle prisahy z pritomnosti nas Zavocov a prisažnych.

  1. na prvem taky škody v jačmeni u Andrajesa Zavodsky ………5 2/4
  2. na druhem taky škody v jačmeni u Andrasa Zavodsky meric  ….4
  3. na trecem taky v žice škody ……. 1
  4. na štrtem taky škody v zemackoch meric …..5

reducta aestimatio  ad (vykonaný odhad na)  25 zlatých a 40 denárov.

Dna 15. augusta 1820

richtar Bánovsky, Adam Červený prísažný, Adam Adamko prísažný

Tento dokument je zaujímavý aj z toho dôvodu, že sa zachovala jedna ľudová pieseň zo Závodia, v ktorej sa spieva práve o spore Závodčanov a Hôrčanov o lúku, ktorá sa nachádzala na hranici Závodského a Hôreckého chotára.

Text tej piesne tak ako si ho pamätá pani Viola Chrastová (rod. Ftorková) je nasledujúci:

Pobili sa pobili sa Závodci s Hôrčanmi

Pre tú lúčku čo je nad Chotármi

A čo vás je a čo vás je Hôrčani po lúke

keď ju majú Závodci po ruke

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *